ביטוח חבויות וחבות מעבידים

חבות מעבידים נועד לכסות את חבות המבוטח – המעסיק כלפי עובדיו בשל נזק גוף שנגרם לעובד תוך כדי ועקב עבודתו אצל המבוטח, בשל רשלנות המבוטח למשך תקופת הביטוח וזאת עקב תאונה או מחלה.

חבות מוצר

חבות מוצר נועד לכסות נזק לגוף או לרכוש של צד שלישי לרבות נזק תוצאתי הנובע מכך, הנגרם ע"י מוצר פגום שהמבוטח ייצר/ייבא או סיפק לאחר שהמוצר יצא מחזקתו של המבוטח.

אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית נועד לכסות נזק לגוף או לרכוש של צד שלישי כמו גם נזק כספי לצד שלישי, בגין הפרת חובה מקצועית בתום לב, אשר מקורה במעשה או מחדל המהווים רשלנות, טעות או השמטה של המבוטח וזאת במסגרת מקצועו של המבוטח בגינו ניתן הכיסוי בפוליסה כאשר תביעה הוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח והאירוע הביטוחי עצמו התרחש לאחר התאריך הרטרואקטיבי שנקבע בפוליסה. הכיסוי בפוליסה אינו מוגבל לאירועים תאונתיים.

שתף עמוד:

יצירת קשר

לכל שאלה חייגו: