ביטוח חיים וביטוח מנהלים

תוכנית ביטוח סוציאלי/פנסיוני אשר שווקה החל משנות השישים ומטרתה היתה לאפשר לשכירים ו/או לבעלי שליטה לחסוך לפנסיה תוך הבטחת סכומי ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה ותשלום לשארים במקרה פטירה. תוכניות הביטוח הללו חסו תחת תקנות קופות הגמל. בתחילה שווקה תחת תוכניות ביטוח בשם "מעורב" אשר הבטיחו סכומי חסכון הוניים דהיינו סכומים חד פעמיים בעת הפרישה או בשמם: "קופת גמל לתגמולים". במועד מאוחר באמצע שנות ה-80 נהגתה לראשונה ע"י חברת הביטוח "הסנה" תוכנית ששמה המקורי היה "עדיף". תוכנית ביטוח מנהלים זו הייתה למעשה קופת גמל לקצבה איפשרה בעת הפרישה להחליט האם למשוך את הסכומים בסכום חד פעמי (היוון של הקצבאות העתידיות) או לחילופין, לקבל סכומי קצבה תוך הבטחה למינימום קצבאות (בתחילה 120 קצבאות).

קרנות פנסיה

מכשיר חסכון פנסיוני סוציאלי. קרנות פנסיה נחלקות למעשה לשלושה סוגים שונים: תקציבית, ותיקה וחדשה. פנסיה תקציבית – העמיתים בפנסיה זו היו בעיקר עובדי מדינה אשר למעשה כחלק מתנאי עבודתם חסך להם המעסיק כספים לגל פנסיה מבלי שהפקידו דבר ממשכורתם ללא הפקדת דמי גמולים של העובדים.

פנסיה ותיקה

תוכניות אשר נחסמו להצטרפות של עמיתים חדשים החל מינואר 1995. נחלקות לפנסיה יסוד – עם מרכיב חסכון בלבד וכן, פנסיה מקיפה אש כללה בנוסף לרכיב החיסכון גם רכיבי ביטוח לרבות נכות (אובדן כושר עבודה) ושאירים (פטירה). בשל בעיות גרעוניות – למעשה חוסר איזון אקטוארי בין הזכויות שצברו העמיתים לכספים שנצברו בקרנות, הלאימה המדינה את הקרנות, איחדה אותן תחת השם "עמיתים", ומינתה בראש הקרנות שבהסדר מנהל מורשה מטעמה. תחת עמיתים כונסו למעשה כ- 8 קרנות פנסיה לרבות: מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ, קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ, נתיב – קרן הפנסיה של פועלי ועובדי משק ההסתדרות בע"מ, קרן ביטוח והפנסיה של פועלי הבניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ, קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ, קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ, קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ. חשוב להדגיש כי לאחר איחוד הקרנות שבהסדר הוחל על כולם מנגנון תקנון אחיד אשר למעשה איחד והשווה את זכויות העמיתים בכל הקרנות הותיקות.

פנסיה חדשה

תוכנית סוציאלית הכוללת את שלושת המרכיבים: פנסיה, נכות ושאירים. החל מינואר 1995 פתוחות קרנות הפנסיה החדשות להצטרפות של עמיתים. במהלך שנת 2004 העבירה המדינה את רוב הקרנות לידיים פרטיות ו/או לחברות ביטוח. הקרנות הללו מאוזנות אקטוארית ולמעשה מדי תקופה מתבצע מנגנון איזון ולפיו נערכת התאמה בין ההתחייבויות לעמיתים לנכסים הצבורים וזאת על מנת למנוע גרעון וחוסר. הקרנות מנוהלות ע"פ תקנון של כל קרן וקרן ובו נקבעות הזכויות של העמיתים באותה הקרן. שמות קרנות הפנסיה: איילון פנסיה בע"מ, אלטשולר שחם פנסיה מקיפה, הלמן-אלדובי קרנות פנסיה בע"מ, הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ, הפניקס ניהול קרנות פנסיה ותגמולים בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה בע"מ, מיטב פנסיה בע"מ, כלל פנסיה וגמל בע"מ, מקפת החדשה ניהול קרנות פנסיה ותגמולים בע"מ, פסגות קופות גמל בע"מ.

אובדן כושר עבודה – ביטוח שנועד לפצות מבוטח לתקופה בה אינו יכול להמשיך לעבוד עקב תאונה או מחלה. קיימת נטייה של מבוטחים לחשוב כי מדובר בביטוח אבטלה אך אין זה כך. חברות הביטוח קובעות בד"כ בתנאי הפוליסה כי ישלמו את הגבוה מבין סכום הביטוח שרכש המבוטח או, 75% מהשכר הממוצע בשניים עשר החודשים שקדמו למקרה הביטוח. ככלל, ניתן לסווג את הביטוחים ל"צווארון לבן" או אובדן כושר עבודה עיסוקי ו"לכחול" – אובדן כושר עבודה מקצועי.

קיימת חשיבות גדולה להגדרות העיסוק והמקצוע בהצעה לביטוח וכן בפוליסה. בין היתר מאחר והפוליסות השונות בודקות את התאמתו של המבוטח בעת תביעה להמשיך ולעסוק בעיסוק בו עבד ערב מקרה הביטוח ו/או, להתמיד בעיסוק בו עסק במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו לאירוע ו/או להמשיך ולעבוד בעיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו, השכלתו והכשרתו.

במקרים קיצוניים קיימות אף פוליסות נחותות אשר הדרישה בהן במקרה ביטוח הינה כי המבוטח לא יהיה כשיר לכל עיסוק. כאמור חברת הביטוח תפצה במקרה אובדן כושר עבודה עד ל- 75% מהשכר של המבוטח. אבחנה נוספת בה נוקטות חברות הביטוח הינה בבדיקה האם רכש המבוטח כיסוי ביטוחי מורחב – היינו האם ישולם למבוטח פיצוי גם במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי הנמוך מ-75%.

ביטוח נכות

ביטוח למקרה בו נקבעה למבוטח נכות צמיתה מלאה או חלקית. ככלל אחוזי הנכות נקבעים ע"פ המבחנים לקביעת דרגת נכות של המוסד לביטוח לאומי. ואולם חברות הביטוח בתנאי הפוליסה קבעו מדרג משל עצמן ובכך מבצעות "התאמה", אשר בד"ר מפחיתה את סכומי הפיצוי. ביטוח נכות מתאונה מעניק פיצוי כספי חד פעמי במקרה של נכות מוחלטת (מלאה או חלקית) ותמידית כתוצאה מתאונה, לעיתים ניתנת קצבת נכות חודשית, תלוי באופי הפגיעה.

שתף עמוד:

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print

יצירת קשר

    לכל שאלה חייגו:

    נגישות