איזון משאבים (חלוקת רכוש)

הסדר איזון משאבים הינו הסדר הקובע את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג נשואים עם פקיעת נישואיהם (משמע: סיום הנישואין בעקבות גירושין או במקרה של פטירת אחד מבני הזוג).

ברירת המחדל החוקית היא, כאמור, חלוקה שווה. דהיינו, עם פקיעת הנישואין מחולק שוויו של כלל הרכוש בין בני הזוג באופן שווה, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת, וזאת במידה וקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות חלוקה לא שוויונית.
לפי הפסיקה בישראל, כל העתודות הכלכליות שצברו בני זוג במהלך שנות נישואיהם, לרבות זכויות סוציאליות שצבר מי מהצדדים (פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, קופת גמל, וכו’), מהוות נכסים בר איזון, מכוח חוק יחסי ממון בנין בני זוג, התשל”ג-1973.

יצוין, כי על אף האמור לעיל, במידה ונערך בין בני זוג הסכם ממון אשר קובע הפרדה רכושית לעניין זכויות פנסיונית ו/או זכויות אחרות או מנגנון שונה של חלוקת רכוש כי אז ההסכם שעומד ותלוי בין הצדדים הוא זה שלרוב יקבע.

לבית המשפט יש סמכות להורות על חלוקה שאינה שוויונית במקרים הבאים –
1.  קיים פער משמעותי ביכולת ההשתכרות ובפוטנציאל השתכרות של אחד הצדדים (ניסיון מקצועי, נכסי קריירה, מוניטין וכד').
2.  מקרים בהם אחד מבני הזוג הבריח נכסים ובן הזוג האחר יודע זאת ובאפשרותו להוכיח הברחת נכסים.
3.  מקרים בהם אחד מבני הזוג עשה שימוש בכספים משותפים למטרות שאינן חוקיות (הימורים למשל), וזאת מבלי שהצד השני ידע או לחילופין הסכים לכך.
4.  מקרים בהם אחד הצדדים נהג בסוגים שונים של אלימות (כלכלית, נפשית, פיזית) לאורך זמן כלפי בן הזוג השני כי אז יכול בית המשפט להחליט על איזון משאבים  וחלוקה לא שוויוניים.

כיצד מתבצע ההסדר – במועד ביצוע ההסדר, מתבצעת הערכת שווי לנכסיהם של בני הזוג (נכסים משותפים ונכסים השייכים לכל אחד לחוד) על ידי אקטואר מוסמך אשר בודק את כל הזכויות והחובות ומאזן את כל משאבי בני הזוג.
לאחר קבלת דו"ח אקטואר ניתן לבחון באם קיים הפרש לטובת אחד מבני הזוג, הוא ישלם לבן הזוג השני את גובה ההפרש, באמצעות מתן זכויות בנכס או תשלום כספי. יצוין כי, בכל הנוגע לזכויות הרי שלא ניתן לכפות על מי מהצדדים לפדות את הזכויות במועד האיזון כך למשל שהמימוש בפועל של הזכות של בן הזוג יבוצע רק במועד הבשלת הזכות.

נכסים אשר לא יחול עליהם הסדר איזון משאבים –
1.  נכסים שהוסכם בין הצדדים בכתב כי אינם משותפים.
2.  כספי גמלה המגיעים לאחד מבני הזוג מהמוסד לביטוח לאומי.
3.  פיצוי כספי שמגיע על פי חוק או שנפסק לאחד מבני הזוג בשל נזקי גוף או מוות.
4.  כספי ירושה או נכסים מירושה.
5. נכסים שהיו בבעלות אחד מבני הזוג טרם הנישואין ונשארו בבעלותו במהלך הנישואין ולא הייתה כוונה לשתף בהם את בן הזוג השני, יחד עם זאת אם יש נכס בבעלות אחד הצדדים  מלפני  הנישואין ששני בני הזוג הפגינו אליה יחס שהיא משותפת בית המשפט יכול להכריע כי היא אכן משותפת.
6.  נכסים שהתקבלו במתנה במהלך הנישואין.

שתף עמוד:

יצירת קשר

לכל שאלה חייגו: