עורך דין דיני עבודה

אם אתם סבורים כי אינכם מקבלים את זכויותיכם, פגעו בכם במקום העבודה, או שפוטרתם שלא כדין, יש לפנות אל עורכי הדין שבמשרדנו, אשר יוכלו לבדוק את הנתונים שלכם על פי המקרה ולהתחיל בהגשת התביעה. עובדים רבים אינם מודעים לזכויות המגיעות להם כחוק ומעסיקים רבים אף מתעלמים מהחוק. התעלמות זו, גורמת לפגיעה בזכויות השונות של העובדים ולכן, יש לפנות מיד לעו"ד שמבין היטב ובקיא בתחום זה.

החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה:​

סמכויות מפקח העבודה ע"פ סעיף 3 לחוק הגנת השכר וע"פ סעיף 23 לחוק הגברת האכיפה והתוספת השנייה הינן:​ "מפקח עבודה שהוסמך או שמונה לפקח על ביצוע הוראת חיקוק המנויה בתוספת השנייה, יהיה מוסמך לפקח על ביצוע אותה הוראה לעניין הוראות פרק זה, ולשם כך יהיו לו כל הסמכויות הנתונות לו לפי כל דין לצורך פיקוח על ביצוע הוראת החיקוק האמורה".

למפקחי העבודה שיהיו אמונים על ביצוע האמור בתוספת השנייה יהיו סמכויות רחבות מאוד, בין היתר:​

 1. להיכנס בכל עת לכל מקום שיש לו יסוד להניח כי מועבדים בו בני אדם, או שהם עומדים להיות מועבדים בו, או נעשית בו, עבודה לצורכי עסק או משלח יד להלן בפרק זה – מקום עבודה.
 2. לבדוק במקום עבודה את סדרי העבודה ואת סידורי הבטיחות, הגהות והרווחה, ובין השאר גם את המתקנים, המכונות, הציוד ותהליכי העבודה.​
 3. לחקור – בין לבדו ובין בפני אדם אחר – בכל עניין שהוא מתפקידי השירות, כל אדם הנמצא במקום עבודה, וכל אדם שיש למפקח יסוד להניח שהוא עובד או עבד במקום עבודה.
 4. לבדוק כל פנקס, תעודה, דין וחשבון או מסמך אחר, שניהולם, קיומם או הגשמתם היא חובה על פי חיקוק שביצועו בידי שר העבודה, ולהעתיק מהם.​

המפריע למפקח בעת מילוי תפקידו – דינו מאסר!!!

החוק להגברת האכיפה בנושא דיני עבודה

 1. נושאים המנויים בתוספת השנייה לחוק:
 2. מסירת הודעה על תנאי העבודה או על שינוי בתנאי העבודה לפי סעיפים 1 עד 3 לחוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב – 2002 .
 3. מסירת תלוש שכר לפי סעיף 24 לחוק הגנת השכר.
 4. ניהול פנקס שעות עבודה לפי סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה.
 5. ניהול פנקס חופשה לפי סעיף 26 לחוק חופשה שנתית.
 6. קביעת תקנון לפי סעיף 7 )ב( לחוק למניעת הטרדה מינית​

חוק דיני עבודה תשנ"ח  1998

הצגת מודעה לפי סעיף 6 )ב( לחוק שכר מינימום.

 1. איסור פרסום מודעה בדבר הצעת עבודה או שליחה להכשרהמקצועית, בניגוד להוראות סעיף 8 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח – 1988 + סעיף 11 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998 .
 2. מתן הפסקות לעובד לפי סעיף 20 לחוק שעות עבודה ומנוחה, או בהתאם להוראות היתר לפי סעיף  23 לחוק האמור.
 3. מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית.
 4. תשלום דמי חופשה לפי סעיפים 10 ו- 11 לחוק חופשה שנתית.
 5. תשלום פדיון חופשה לפי סעיף 13 לחוק חופשה שנתית.
 6. איסור העסקה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם להוראות היתר שניתן לפי הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה.
 7. תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה.
 8. מתן אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד-מעביד, לפי סעיף 8 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א – 2001 .
 9. איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף 25 לחוק הגנת השכר.
 10. איסור העבדת עובדת או עובד בחופשת לידה לפי סעיף 8 לחוק עבודת נשים, לרבות כפי שהוחל בסעיף 9 )ג( לחוק האמור.
 11. איסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר, לפי סעיף 6 לחוק שעות עבודה ומנוחה.
 12. העברת סכומים שנוכו, לפי סעיף 25 )א( לחוק הגנת השכר.
 13. איסור הלנת שכר לפי סעיף 25 ב)ב 1 () 1 ( לחוק הגנת השכר.
 14. תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום.
 15. תשלום שכר מינימום לפי שכר קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה.

שתף עמוד:

יצירת קשר

לכל שאלה חייגו: